GDPR

Informace o zpracování a ochraně osobních údajů Advokátní kanceláří Mgr. Markéty Šulcové, advokátky, dle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR).

1. Správce osobních údajů
Mgr. Markéta Šulcová, advokátka, se sídlem Sokolská 584/11, IČ 07386273, ev. č. ČAK 18753, mob.: +420 724 247 698, e-mail: info@aksulcova.cz (dále jen "Správce").
 
2. Zdroj a účel zpracování osobních údajů
Poskytnutí osobních údajů klientem je nezbytné pro splnění smlouvy o poskytování právních služeb, tedy pro řádné poskytování právních služeb, jakož i pro plnění právních povinností Správce vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k výkonu advokacie.
Správce zpracovává osobní údaje pro tyto účely:
 • jednání o smluvním vztahu,
 • plnění z uzavřené smlouvy,
 • z důvodu ochrany oprávněného zájmu Správce, příjemce nebo jiných dotčených osob,
 • plnění právních povinností Správcem (zejm. dle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vše v platném znění),
 • archivnictví vedené na základě zákona,
 • výběrová řízení na volná pracovní místa,
 • ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů,
 • účely vymezené v souhlasu uděleném subjektem údajů (jsou-li údaje poskytovány na základě souhlasu).

3. Předmět ochrany osobních údajů
Identifikační údaje subjektu údajů, zejm. jméno, příjmení, akademický titul, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, dále kontaktní údaje např. kontaktní adresa, telefonické spojení, e-mailová adresa či jiné kontaktní spojení, dále citlivé údaje např. informace o odsouzení za trestný čin či informace o zdravotním stavu, a dále veškeré další údaje nezbytné pro plnění smlouvy či jiného právního vztahu.
 
4. Příjemci osobních údajů
Příjemci dle potřeb a pokynů klienta, státní a jiné orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy, finanční ústavy, jiná osoba, která je ve smluvním vztahu ke Správci a další zákonní příjemci.
Osobní údaje klienta jsou zpřístupněny vždy pouze v nezbytném rozsahu pro naplnění jednotlivých účelů zpracování a rovněž na základě odpovídajícího právního titulu pro zpracování osobních údajů.

5. Osobní údaje třetích osob
Osobní údaje třetích osob, jimiž se rozumí osobní údaje zaměstnanců či dodavatelů Správce a dalších fyzických osob podílejících se na spolupráci se Správcem, popř. jiné údaje, které Správce obdrží od klienta či dodavatele v souvislosti s uzavřením či plněním smlouvy, budou zpracovány v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Tyto osobní údaje použije Správce za účelem plnění smluv s klienty či dodavateli. Správce bude zpracovávat osobní údaje třetích osob po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu stanovenou zvláštními právními předpisy, jsou-li takové. Po delší dobu budou pak uchovávány, pokud vznikne v odůvodněném případě potřeba uchovávat údaje v souvislosti s konkrétním případem.
 
6. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů
Zpracování osobních údajů provádí Správce. Zpracování je prováděno v sídle Správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci Správce. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem používá Správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracovaní, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů, týkajících se ochrany osobních údajů.
 
7. Doba zpracování osobních údajů
Osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z příslušného smluvního vztahu a dále po dobu, po kterou je Správce povinen osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování, kterému musí být přiměřená, anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Právní úprava vyplývá zejména ze zákona č. 85/1996 Sb. zákon o advokacii, zákona č. 499/2004 Sb., zákon o archivnictví a spisové službě.
Zpracování na základě plnění právních povinností: pro tyto účely je doba uchování po dobu trvání smluvního vztahu a 5 let ode dne ukončení poskytování právních služeb (čl. 3 Usnesení Představenstva České advokátní komory č. 9/1999 Věstníku), 10 let ode dne ukončení správy v případě správy majetku (§ 56a odst. 3 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii).
Ochrana oprávněného zájmu Správce nebo třetích osob: doba uchování je 3 roky od doby počátku zpracování údajů, nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak (např. upravující výkon advokacie), anebo pokud v odůvodněném případě nevznikne potřeba uchovávat údaje po dobu delší v souvislosti s konkrétním případem.
Zpracování na základě souhlasu oprávněné osoby: tyto osobní údaje jsou uchovány na dobu nezbytně nutnou nebo do odvolání souhlasu oprávněné osoby.
 
8. Práva subjektu údajů
Subjekt údajů má v souvislosti se zpracováním osobních údajů práva, která vyplývají z právních předpisů a která může kdykoliv uplatnit.
Právo na přístup k osobním údajům – subjekt údajů má právo získat od Správce informaci zda, a které jeho osobní údaje zpracovává. Pokud jsou jeho údaje zpracovávány, má právo tyto osobní údaje získat v běžném a strojově čitelném formátu (Právo na přenositelnost osobních údajů). V případě nedůvodných a/či opakovaných žádostí subjektu údajů o poskytnutí kopie zpracovávaných údajů bude Správce účtovat přiměřený poplatek nepřevyšující administrativní náklady anebo žádost odmítne (uvedené platí obdobně pro uplatňování níže uvedených práv).
Právo na opravu – subjekt údajů má právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné údaje, které se ho týkají. Má také právo na doplnění neúplných osobních údajů. Správce provede opravu či doplnění bez zbytečného odkladu, vždy s přihlédnutím k technickým možnostem. Správce není povinen aktivně vyhledávat nepřesné osobní údaje.
Právo na výmaz – subjekt údajů má právo na výmaz svých osobních údajů. Správce je povinen bez zbytečného odkladu vymazat osobní údaje tehdy, jsou-li k tomu splněny zákonné podmínky a subjekt údajů o výmaz požádá.
Právo na omezení zpracování osobních údajů – subjekt údajů může v určitých případech požadovat, aby Správce omezil zpracování jeho osobních údajů. Správce tyto údaje znepřístupní, dočasně odstraní či uchová anebo provede jiné úkony zpracování, které budou potřebné pro řádný výkon uplatněného práva.
Právo vznést námitku – subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování pro potřebu oprávněných zájmů Správce, třetí strany nebo pokud je zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci.
Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní v případě zpracování údajů Správcem z důvodu plnění smlouvy uzavřené s klientem.

Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že Správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
 • požádat Správce o vysvětlení,
 • požadovat, aby Správce odstranil takto vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů, je-li žádost subjektu údajů shledána oprávněnou, Správce odstraní neprodleně závadný stav,
 • nevyhoví-li Správce žádosti subjektu údajů, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, IČ 70837627. Tento postup nevylučuje, aby se Subjekt údajů obrátil se svým podnětem na dozorový úřad přímo.

Další informace v souvislosti se zpracováním osobních údajů je možné získat v sídle Správce na adrese Sokolská 584/11, 779 00 Olomouc, nebo na emailové adrese: info@aksulcova.cz.

Realizaci práv s výjimkou žádosti doručené datovou schránkou fyzické osoby nebo elektronickou poštou podepsanou zaručeným elektronickým podpisem na emailovou adresu Správce, je možné z důvodu zaručení identity žadatele podat žádost pouze osobně v sídle Správce, a to na formuláři, který je žadateli poskytnut.
 
V Olomouci dne 1. 6. 2020
                                                                                                                                                 Mgr. Markéta Šulcová
                                                                                                                                                 advokátka