VZOR KUPNÍ SMLOUVY NA NEMOVITOST

KUPNÍ SMLOUVA NA NEMOVITOST - VZOR


Jméno a příjmení, narozen ___________, bytem ______________
(dále jen jako „prodávající“)

a

Jméno a příjmení, narozen ___________, bytem ______________
(dále jen jako „kupující“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto:

KUPNÍ SMLOUVU
dle zákona č. 89/2012 Sb․, občanský zákoník

I. Předmět koupě
 • Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem pozemku p. č. 1, jehož součástí je stavba č. p. 11, dále pozemku p. č. 2, kdy pozemky se nacházejí v obci Olomouc, v katastrálním území Olomouc, vše zapsáno na LV 000 (dále jen „předmět koupě“).
 
 • Předmět koupě, tak jak je uveden v odst. 1. 1, nabyl prodávající do svého výlučného vlastnictví na základě darovací smlouvy ze dne __________. Vklad vlastnického práva byl povolen Katastrálním úřadem v Olomouci, a to jeho rozhodnutím č. j. ___________ s účinky vkladu ke dni _________.

II. Předmět smlouvy
 • Prodávající se zavazuje, že kupujícímu odevzdá předmět koupě, který je vymezen v čl. I odst. 1. této smlouvy a umožní mu nabýt vlastnické právo k předmětu koupě, a kupující se zavazuje, že předmět koupě převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu dle čl. III této smlouvy.

III. Kupní cena
 • Smluvní strany se dohodly na kupní ceně za předmět koupě ve výši 1.000.000 Kč (slovy: jedenmilionkorunčeských).
 
 • Kupní cenu se zavazuje kupující zaplatit prodávajícímu nejpozději do 30 dnů ode dne vkladu vlastnického práva k předmětu koupě do katastru nemovitostí.
 
 • Kupní cena bude kupujícím placena prodávajícímu na jeho bankovní účet č. 123456/0000, který je veden _________ bankou, variabilní symbol je 11111.
 
 • V případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % za každý den, co prodlení trvá.

IV. Závěrečná ujednání
 • Tato smlouva se uzavírá ve třech vyhotoveních, každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. Jedno vyhotovení smlouvy bude přiloženo k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
 
 • Návrh na vklad vlastnického práva dle této smlouvy se zavazuje podat k příslušnému katastrálnímu úřadu kupující, a to bez zbytečného odkladu po podpisu této smlouvy na své náklady.
 
 • Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
 
 • Tato smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 
 • Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

V _______________ dne _________________


 
___________________                                                                      __________________
Prodávající                                                                                     Kupující